Svátost smíření


Svátost smíření

Každý člověk v životě chybuje a prohřešuje se. Ve svátosti smíření se setkává s milosrdným Bohem, který jej znovu bere do své náruče a očišťuje od hříchů. Svátost smíření je tak jedním z největších darů: můžeme začít znovu, nezatíženi, bez "hypoték" ze včerejška, přijati s láskou a vybaveni novou silou.

Nabídka v naší farnosti

Možnost přijmout svátost smíření je v naší farnosti půl hodiny před každou mší svatou, anebo na požádaní po mši svaté. Před Vánocemi a Velikonocemi je nabídka rozšířená ještě více. Aktuální pořad bohoslužeb naleznete po rozkliknutí záložky "Bohoslužby" na horní kartě.

Pokud není ve vašich možnostech přijmout svátost smíření přede mší svatou, obraťte se na kněze a domluvte si s ním čas, kdy vám budeme moci posloužit svátostí smíření nebo duchovním rozhovorem.

Praktické podněty ke svátosti smíření

Dopustit se hříchu znamená dělat zlo vědomě a úmyslně. Hřích je víc než pouhá chyba. Narušuje vztahy člověka k Bohu, k bližnímu i k sobě samému.

Všechny hříchy nejsou stejně těžké, existují myšlenky, slova, skutky a opomenutí, které tíží naše svědomí, ale jsou všední, protože člověk je slabý. Říká se jim také lehké hříchy, protože nejsou smrtelné.

Smrtelný hřích je označení pro takový stav srdce nebo pro takové jednání, které těžce porušuje vztahy k Bohu, k církvi a k lidem.

Aby mohl křesťan, který se takových hříchů dopustil, mít zase účast na stolu Páně, k tomu se vyžaduje odpuštění hříchů ve svátosti smíření.

Proč se zpovídat knězi? Kajícník, který při zpovědi otevře knězi své srdce, ví, že rovněž mluví s hříšníkem, jemuž bylo právě tak Kristem odpuštěno; mluví k němu jako k svému bratru, ale také jako k zástupci Ježíše Krista, přítele hříšníků. Při svěcení jsou k tomu církví zplnomocněni podle Ježíšových slov:

"Cokoli svážete na zemi, bude svázáno v nebi, a cokoli rozvážete na zemi, bude rozvázáno v nebi." (Mt 18,18)

Jak se například zpovídat?

Pozdrav kněze; před svatou zpovědí udělej znamení kříže a řekni:

Pokud tě kněz nezná, stručně se představ - např.:
Žiji v církevním manželství a jsem matkou 3 dětí.

Naposledy jsem byl(a) u sv. smíření před... (řekni kdy - před týdnem, měsícem, delší dobou...).

Vyznávám se před Pánem Bohem, že jsem se dopustil(a) těchto hříchů:

(Nyní vyznáváš své hříchy.)

Po vyznání hříchů řekni:

To jsou mé hříchy. Upřímně jich lituji a s pomocí Boží se chci polepšit. (Jde o nutnou součást vyznání, bez něhož zpověď není platná.)

Poslouchej, co ti kněz řekne a jaké ti uloží pokání. Na jeho otázky upřímně odpověz. Kdybys něčemu nerozuměl, sám se zeptej.

Na závěr ti kněz dává rozhřešení slovy:

Uděluji ti rozhřešení ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého.

Když je uslyšíš, požehnej se znamením kříže a odpověz:

Amen.

Kněz může doplnit: Chvalme Hospodina, neboť je dobrý.

Odpovíš: Jeho milosrdenství trvá navěky.

Kněz: Bůh ti odpustil hříchy. Jdi v pokoji.

Odpovíš: Bohu díky.